top of page

АМЕРИКИЙН ТЭТГЭЛЭГ

Манай хамтарч буй АНУ-ын 200 гаруй Их Сургууль болон Коллежоос Бакалавр, Магистр, Докторт ямар ч мэргэжлээр ТЭТГЭЛЭГТЭЙ суралцах боломжтой юм. Сургууль болгон өөрийн тэтгэлэг олгох нөхцөл шалгууртай мөн тэтгэлгийн хэмжээ үүний адил

харилцан адилгүй байдаг.

Хэрвээ та гадаадын улс орон луу тэтгэлэгтэй суралцахыг хүсэж байгаа бол хамгийн түрүүнд IELTS, TOEFL-ийн оноогоо авсан байх хэрэгтэй. Хэрвээ та хэлний оноогүй бол тэтгэлэгт хамрагдах боломжгүй юм.

АНУ-руу Бакалаврын тэтгэлэгт ямар материал бүрдүүлэх вэ?

 • IELTS, TOEFL-ын онооны хуудас

 • Адистад эсвэл дүнгийн хуулга

 • Тодорхойлох захиа 2-3 ш

 • Эссэ

 • Гадаад пасспорт

 • Шагнал урамшуулал сертификат, нийгмийн идэвхт ажлууд

 • SAT юмуу ACT оноо /хэрэв тус шалгалтыг өгсөн бол/

 • Банкны тодорхойлолт

 

АНУ-руу Магистр болон Доктор тэтгэлэгт ямар материал бүрдүүлэх вэ?

Магистр болон Докторт тэтгэлэгтэй суралцах боломжтой байдаг ба тухайн

сургууль тус хөтөлбөртөө ямар шалгуураар тэтгэлэг өгөх нь харилцан адилгүй. Мэдээж

эхлээд хэлний оноогоо авсан байх хэрэгтэй байдаг бөгөөд Дипломын голч 3.5 буюу

түүнээс дээш байх хэрэгтэй. Хэрвээ та энэ 2 шалгуурт хүрч байвал тэтгэлэг авах

боломжтой болж байгаа юм. Мөн зарим сургууль нь GMAT эсвэл GRE шалгалтын оноо

шаарддаг.

 • IELTS, TOEFL-ын онооны хуудас

 • Диплом

 • CV

 • Тодорхойлох захиа 2-3 ш

 • Эссэ

 • Гадаад пасспорт

 • Шагнал урамшуулал авч байсан сертификат

 • Банкны тодорхойлол

bottom of page